Επιλέξτε γλώσσα:

Eπιλογή Γλώσσας

  • Ελληνικά
  • English

Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 18001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας μας. Για μεγαλύτερη προστασία του ανθρώπινου δυναμικού μας εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας ΕΛΟΤ 1801:2008 στην εργασία. Με τον τρόπο αυτό έχει τεθεί πλαίσιο για ένα συστηματικό τρόπο αναγνώρισης, αξιολόγησης και διαχείρισης των κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια, για την μείωση της πιθανότητας ατυχημάτων, και για την  βελτίωση της συνολικής επίδοσης.

Τα οφέλη για την Εταιρεία μας από την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία ΕΛΟΤ 1801:2008 είναι μεταξύ άλλων:

• Αποτελεσματικότερη διαχείριση των κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.
• Μείωση της έκτασης και σοβαρότητας των ατυχημάτων που οφείλονται στην εργασία.
• Μεγαλύτερη συμμόρφωση με την νομοθεσία.
• Βελτίωση του ηθικού και της παραγωγικότητας των εργαζομένων.
• Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης προς τους πελάτες της, τις αρμόδιες αρχές.
• Προσανατολισμένη εκπαίδευση του συνόλου των εργαζομένων για αποφυγή κινδύνων.

Συννημένα: