Επιλέξτε γλώσσα:

Eπιλογή Γλώσσας

  • Ελληνικά
  • English

Αποχέτευση Δημοτικής Ενότητας Αγίας Παρασκευής Δήμου Λέσβου

Στις 28-11-2012 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του έργου με συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του τους δέκα οχτώ (18) ημερολογιακούς μήνες από την πρωτοκόλληση της σύμβασης. Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν με την παρούσα μελέτη είναι: (α) Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού της Αγίας Παρασκευής, περιλαμβανομένων και των συνδέσεων με τα ακίνητα. (β) Κοινό αγωγό μεταφοράς ακαθάρτων (βαρύτητας και καταθλιπτικό) προς τον υφιστάμενο ΒΙΟΚΑ Καλλονής και αγωγό μεταφοράς ακαθάρτων Νάπης (βαρύτητας και καταθλιπτικό) μέχρι το φρεάτιο κεφαλής του κεντρικού συλλεκτήρα ακαθάρτων του εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων του οικισμού της Αγίας Παρασκευής. (γ) Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης του οικισμού της Αγίας Παρασκευής, το οποίο αντικαθίσταται, όπου αυτό καταστρέφεται λόγω των έργων του δικτύου αποχέτευσης καθώς και το κομμάτι του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης, που διέρχεται μέσα από τον οικισμό, όπου αυτό καταστρέφεται. (δ) Αντλιοστάσια ακαθάρτων. (ε) Ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό αντλιοστασίων. (στ) Αποκατάσταση του παλιού παντορροϊκού δικτύου όπου αυτό καταστραφεί λόγω των έργων του δικτύου αποχέτευσης ώστε αυτό να χρησιμοποιηθεί ως δίκτυο ομβρίων. Ο εξοπλισμός που απαιτείται για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών περιλαμβάνει χωματουργικά μηχανήματα (φορτηγά οχήματα, εκσκαφείς, οδοστρωτήρα, φορτωτή κλπ), ενώ το εργατοτεχνικό προσωπικό που απαιτείται περιλαμβάνει συνεργεία σκυροδεμάτων, υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους.

Περισσότερες Εικόνες