Επιλέξτε γλώσσα:

Eπιλογή Γλώσσας

  • Ελληνικά
  • English

Πιστοποιήση ΕΝ ISO 14001

Η σταδιακή υποβάθμιση του περιβάλλοντος τις τελευταίες δεκαετίες αποτελεί ένα από τα βασικότερα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η διεθνής κοινότητα. Τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης παρέχουν το πλαίσιο για τη συστηματική αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση των περιβαλλοντικών πλευρών των δραστηριοτήτων, προϊόντων ή/και υπηρεσιών των οργανισμών, με στόχο τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις, τη συνεχή βελτίωση και την πρόληψη της ρύπανσης

Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001 είναι το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης, το οποίο θέτει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Οφέλη από την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001 είναι μεταξύ άλλων:

• Η βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης
• Η επίτευξη μεγαλύτερου βαθμού συμμόρφωσης με τη νομοθεσία
• Η πρόληψη της ρύπανσης
• Η εξοικονόμηση πόρων και η μείωση του κόστους
• Η βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης προς ευρύ κοινό
• Η βελτίωση της επικοινωνίας με εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς
• Η ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε περιβαλλοντικά θέματα και η αυξημένη προθυμία για ανάληψη ευθυνών.

Συννημένα: